Tienerwerkmethode Doe maar

tieners leren leven met Jezus Christus

een 3-jarig programma
voor jongeren van 12-18 jaar

Doelen van de onderwijsmethode

Deze onderwijsmethode is handelings- en ervaringsgericht. Het doel is dat tieners leren leven met Jezus en veranderen in hun levensstijl. Dit gebeurt door de handelingen vaak te oefenen, zich er eigen mee maken, zodat het een onderdeel van hun leven(sstijl) wordt. Wat er wordt aangeleerd, is verwoord in de vijf hieronder genoemde doelstellingen. Iedere doelstelling wordt verder gespecificeerd in de subdoelen.

 

Hoofddoelen

De tieners kunnen:

  1. hun leven aan Jezus Christus geven;
  2. God verheerlijken;
  3. groeien in het leven naar bijbelse normen (= gelijkvormigheid aan Christus);
  4. zorg dragen voor elkaar en
  5. op een plezierige wijze met elkaar spelen en omgaan.

 

Subdoelen

1. De tieners kunnen hun leven aan Jezus Christus geven.

a. De tieners weten Wie God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) is.
b. De tieners kennen de belangrijkste heilsfeiten.
c. De tieners begrijpen wat het betekent ‘je leven te geven aan Jezus Christus’.
d. De tieners kunnen zich toevertrouwen aan Jezus Christus.

 

2. De tieners kunnen God verheerlijken.

a. De tieners kunnen op verschillende manieren God verheerlijken.
b. De tieners kunnen onderscheid maken in de verschillende innerlijke houdingen en uiterlijke vormen die je kunt hebben als je God verheerlijkt.
c. De tieners kunnen zelf kiezen welke houding zij willen hebben in het verheerlijken van God.

 

3. De tieners kunnen groeien in het leven naar bijbelse normen (= gelijkvormigheid aan Christus).

a. De tieners kunnen onderscheid maken tussen bijbelse en andere normen.
b. De tieners kunnen de manier waarop God met personen uit de Bijbel werkt aan geestelijke groei, vergelijken met hun eigen situatie.
c. De tieners kunnen God betrekken bij hun leven.
d. De tieners kunnen in praktijksituaties keuzes maken, die voortvloeien uit hun relatie met God.

 

4. De tieners kunnen zorg dragen voor elkaar.

a. De tieners kunnen sympathie opbrengen voor andere tieners uit de groep.
b. De tieners kennen de bijbelse houding voor het omgaan met elkaar.
c. De tieners kunnen participeren in de zorg voor elkaar.

 

5. De tieners kunnen op een plezierige wijze met elkaar omgaan.

a. De tieners kunnen onderscheid maken tussen een plezierige en onplezierige manier van omgaan met elkaar.
b. De tieners kunnen, het onder leerdoel 3 geleerde, toepassen op het omgaan met elkaar.

De opbouw van de onderwijsmethode

Handelings- en ervaringsgericht onderwijs

De tiener moet het nut inzien van wat hij moet leren. Het moet relevant zijn voor zijn/haar leven. Als de tiener de relevantie inziet en leert er betekenis aan te geven door het te ervaren en toe te passen in zijn leven, dan is het leerrendement hoog. Daarom is gekozen voor een handelings- en ervaringsgerichte onderwijsmethode. De leiders begeleiden het leerproces van de tiener door onder andere de interesse te wekken (relevantie aan te tonen),hem/ haar op tijd van kennis te voorzien, oefeningen aan te bieden, hem/ haar te stimuleren en het in het grote kader te plaatsen.


Voor wie is het materiaal geschreven

Het materiaal is geschreven voor jongeren die dieper willen groeien in hun geloof. Het gaat ze niet meer om de gezelligheid alleen, maar ze willen meer leren over de Bijbel en geconfronteerd worden met geloofsvragen, die betrekking hebben op hun eigen leven.
Het vraagt dus openheid en kwetsbaarheid van jezelf als leid(st)er en naar elkaar toe, om te kunnen veranderen.

Hoe omgaan met het materiaal?

Er worden soms meerdere opties gegeven, waaruit gekozen kan worden. Kijk naar je groep en kies wat past bij de samenstelling van je groep tieners. Het materiaal is een middel om in gesprek te komen met de tieners. Door gerichte vragen te stellen, creëer je openheid en diepgang.
In de methode worden thema’s uitgewerkt. Er is ook steeds ruimte overgelaten voor ‘losse thema’s’ die de (jeugd)leiding zelf vorm geven. Wij adviseren om deze thema’s zo vorm te geven, dat ze ook bijdragen aan het behalen van één of meerdere doelstellingen. Dat geldt voor de (bijbel)onderwijs, maar net zo goed voor het doen van activiteiten of spelen.

Deze onderwijsmethode is handelings- en ervaringsgericht. Het doel is dat tieners leren leven met Jezus en veranderen in hun levensstijl. Dit gebeurt door de handelingen vaak te oefenen, zich er eigen mee maken, zodat het een onderdeel van hun leven(sstijl) wordt. Wat er wordt aangeleerd, is verwoord in de vijf hieronder genoemde doelstellingen. Iedere doelstelling wordt verder gespecificeerd in de subdoelen.

Overzicht thema's

Overzicht thema's Tienerwerkmethode Doe maar

Over ons

Stichting Doe maar

De missie van Stichting Doe maar is: Kinderen en tieners leren leven met Jezus Christus. Daar gaan wij voor en daar staan wij voor.

De stichting is opgericht in juli 2010. De ontwikkeling van de onderwijsmethode voor het Kinderwerk is al veel eerder begonnen. Corrie Tolsma (voorzitter) heeft in haar eindscriptie van de Evangelische Theologische Hogeschool beschreven hoe een eigentijdse onderwijsmethode voor het kinderwerk gemaakt zou kunnen worden. Vervolgens is zij in het jaar 2000 begonnen een dergelijke methode te ontwikkelen en schrijven. Tijdens een deel van deze periode heeft de methode proefgedraaid in een tweetal gemeenten. De feedback vanuit de praktijk is opnieuw verwerkt in het materiaal.

Het team van medewerkers is in de loop van de tijd uitgebreid. Mede daardoor is de onderwijsmethode inmiddels afgerond. Het bijna afronden van het materiaal was de aanleiding om de stichting Doe maar op te richten. Via de stichting willen we enerzijds de onderwijsmethode toegankelijk maken voor een brede groep kerken. Maar daarnaast willen we via de stichting ook kerkelijke gemeenten helpen om hun kinderwerk goed vorm te geven en willen we hen adviseren en ondersteunen. Wij doen dit door de onderwijsmethode voor de basisschoolgroepen 1 tot en met 8, de bijbehorende dagboekjes, het geven van trainingen en het organiseren van kinderwerkersdagen. Ook ontwikkelen wij op dit moment een methode voor jongeren van 12 tot 15 jaar.

Het bestuur van stichting Doe maar bestaat op dit moment uit drie personen. Een groot deel van de medewerkers uit het verleden en nu hebben een opleiding tot onderwijzeres gevolgd en hebben affiniteit met het kinderwerk binnen kerkelijke gemeenten.

De bestuursleden van stichting Doe maar zijn:

Corrie Tolsma (voorzitter)
Matthias Yáñez (penningmeester)
Agnes Kuipers (bestuurslid)


Mede mogelijk gemaakt door…

Mijn dank gaat uit naar Janneke Poelman die erg betrokken is geweest bij het samenstellen en redigeren van deze methode.
Ook wil ik Gerlof Wiersma bedanken die het mogelijk heeft gemaakt het materiaal uit te proberen bij meerdere tiener groepen.

Bedankt voor jullie creatieve inbreng!

Drachten, 2017

Corrie Tolsma


Copyrights

© copyright 2016 – 2020 Stichting Doe maar – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corrie Tolsma.

Deze methode is uitgegeven door Stichting Doe maar
Michaëlsberg 6
9202 CZ Drachten
internet: www.stichtingdoemaar.nl
e-mail: info@stichtingdoemaar.nl